טפסים

הודעה לבעלים תקנה 36

הודעה לבעלים

הצהרה

הצהרת מבקש ההיתר - עורך דין

 

היתר בניה

עריכת בקשה להיתר

תצהיר עבור שמירה על תשתיות המועצה

הקלות- תצהיר עמידה בסעיף 149

הקלות- הצהרה בפני עו"ד רשימת בעלי עניין

תצהיר כבאות

בקשה לפטור ממפת מדידה

טופס הגשת חישובים סטטיים

תצהיר של מתכנן השלד (בקשה להיתר)

כתב הצהרה והתחייבות לאי פירוק הגדר

בריכת שחיה תצהיר להיתר

חוות דעת יועץ נגישות להיתר בניה

הפקדת ערבות משנת 2016 במערכת רישוי זמין

הפקדת ערבות משנת 2016 מחוץ למערכת רישוי זמין

בקשה להפחתת ערבות

 

תחילת עבודות

בקשה לתחילת עבודות

טופס הצהרה על כמויות פסולת

 

היטל השבחה

כתב הצהרה והתחייבות

בקשה להעברת זכות במסגרת העברה ללא תמורה/פסק דין/ירושה

טופס לאישור העברת זכויות בטאבו

 

טופס 4 / תעודת גמר

טפסים לתעודת גמר

טופס תאום מחלקות מועצה לתעודת גמר וטופס 4

בריכת שחיה תצהיר לתעודת גמר

תעודת גמר מבנה וטופס 4 - תעשיה, מסחר וציבורי כולל ממ"ד

חוות דעת יועץ נגישות לטופס 4 ותעודת גמר

 

פטור מהיתר

טופס דיווח על עבודה פטורה מהיתר